بزرگ مرد کوچک http://lovegames.mihanblog.com 2020-09-19T19:03:57+01:00 text/html 2014-01-21T16:28:28+01:00 lovegames.mihanblog.com حسام داستان زندگی دو گربه ی عاشق!!!! http://lovegames.mihanblog.com/post/65 <div style="text-align: center;"><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><strong><span style="font-size: 13.5pt;"> <span lang="AR-SA">دو تا گربه با هم ازدواج کردند<br><br>&nbsp;</span></span></strong></font></font></font><img src="http://upload.ghashang.com/images/r9y98dyj4g9u2iwhaxd1.jpg" alt="" align="absbottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;" align="baseline"><span style="font-size: medium;"><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><strong><br></strong></font></font></font></span></p> <p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><strong><font size="3">اوایل زندگی عاشقانه ای داشتند</font></strong></font></font></font></span></p><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><img src="http://upload.ghashang.com/images/0v5rg328ycc47fmig12j.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;" align="baseline"><span style="font-size: medium;"><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><strong><br></strong></font></font></font></span></p> <p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><strong><font size="3">اولین بچشون به دنیا اومد</font></strong></font></font></font></span></p><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><img src="http://upload.ghashang.com/images/n854h16oiqizqgtoisis.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><strong><font size="3">دوقلوهاشون هم به دنیا اومدن</font></strong></font></font></font></span></p> <p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><strong><font size="3">اولین قدمهای بچه هاشون</font></strong></font></font></font></span></p> <p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><img src="http://upload.ghashang.com/images/nklzex6a1fe3jqvxbp3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><strong><font size="3">پدر این خانواده به سختی کار میکرد</font></strong></font></font></font></span></p><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><img src="http://upload.ghashang.com/images/0mpxl8utybsjdyh0e8s.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><strong><font size="3">و مادر دنبال خوشگذرونی خودش بود</font></strong></font></font></font></span></p><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><img src="http://upload.ghashang.com/images/wdgxo8qah81v0pb33g9.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><br></p><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><strong><font size="3">بچه ها بدون مراقبت بزرگ شدند و بچه های بدی از آب در اومدند</font></strong></font></font></font></span> </p><div style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><strong><br></strong></font></font></font></span><img src="http://upload.ghashang.com/images/r6loqmqvfb56hin0axyk.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><strong><font size="3">یکیشون تروریست شد</font></strong></font></font></font></span></p><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><img src="http://upload.ghashang.com/images/hmljk4lu4ppojks81r.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><strong><font size="3">یکی دیگه همش تو کلوپ شبانه بود</font></strong></font></font></font></span></p><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><img src="http://upload.ghashang.com/images/xrik0tr6hxuk5eept0tr.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><strong><font size="3">کوچکترینشون تصمیم به خود کشی گرفت</font></strong></font></font></font></span></p><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><img src="http://upload.ghashang.com/images/43mqj8u75alnkkddedxb.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><strong><font size="3">وقتی پدرشون فهمید سکته کرد</font></strong></font></font></font></span></p><p style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><img src="http://upload.ghashang.com/images/17sltwf74rqqu08vtvxo.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><div style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><font size="3"><strong><img src="http://www.taknaz.ir/upload/group/5/0.736021001290459350_cute_cats_story_12.jpg" height="331" width="464"></strong></font></font></font></font></span><span style="font-size: medium;"><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><strong><br><font size="3">مادرشون هم عقلش رو از دست داد و دیوونه شد<br></font></strong></font></font></font></span><img src="http://upload.ghashang.com/images/m022e7n1pyt0kcu078.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><font style="font-size: 15pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><strong><span style="font-size: 13.5pt;"><span lang="AR-SA"></span></span></strong></font></font></font></div> text/html 2014-01-03T09:58:38+01:00 lovegames.mihanblog.com حسام گربه های ناز http://lovegames.mihanblog.com/post/63 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://upload7.ir/images/65745672734738113118.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="5">♥♥♥<br></font></span><img style="width: 275px; height: 205px;" src="http://upload7.ir/images/78914436826970978869.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font size="5"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">♥♥♥</span></font><br><br><img style="width: 224px; height: 168px;" src="http://upload7.ir/images/55653887305235340833.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="5">♥♥♥</font><br><font size="7"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">♥</span></font><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br><br></span></div> text/html 2013-12-13T15:22:45+01:00 lovegames.mihanblog.com حسام انگری بردز http://lovegames.mihanblog.com/post/62 <div style="text-align: center;"><br><img style="width: 423px; height: 300px;" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/15eda1dc3d47eff52.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-12-09T05:42:50+01:00 lovegames.mihanblog.com حسام کدومشون بهتره! http://lovegames.mihanblog.com/post/61 <div style="text-align: center;"><br><img style="width: 486px; height: 486px;" src="http://upload.ghashang.com/images/517cqqy4tn0s71t55ua.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> </div> text/html 2013-12-09T05:41:29+01:00 lovegames.mihanblog.com حسام دلتون میاد ما رو بشکنین؟ http://lovegames.mihanblog.com/post/60 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://upload.ghashang.com/images/0hqnmpfuq33bl5hycdb.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> </div> text/html 2013-12-09T05:40:44+01:00 lovegames.mihanblog.com حسام شادی http://lovegames.mihanblog.com/post/59 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://upload.ghashang.com/images/12a0jng73cnuj74jruh.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> </div> text/html 2013-12-09T05:38:25+01:00 lovegames.mihanblog.com حسام دوستی http://lovegames.mihanblog.com/post/58 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://upload.ghashang.com/images/32xu7gtp395vdz4nxrz1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> </div> text/html 2013-11-26T09:12:06+01:00 lovegames.mihanblog.com حسام سگ مهربون http://lovegames.mihanblog.com/post/57 <div style="text-align: center;"><br><br><img src="http://upload.ghashang.com/images/crful4ks0os9szy0mx57.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> </div> text/html 2013-11-26T09:11:02+01:00 lovegames.mihanblog.com حسام دوستی ای به فدات جون ودلم http://lovegames.mihanblog.com/post/56 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://upload.ghashang.com/images/06b6xkf07pdkqnlovs.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> </div> text/html 2013-11-13T17:35:11+01:00 lovegames.mihanblog.com حسام اسب های چوبی http://lovegames.mihanblog.com/post/55 <p style="text-align: center;" align="right"><span style="font-size: small;"><strong><img src="http://ideaandcreativity.com/images/uploads/Image/ART/WoodenHorses/20111211001.jpg" alt="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید"></strong></span><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #db2332;"></span></strong></span><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #db2332;"></span></strong></span></p><br><p id="yui_3_7_2_1_1379738376963_2303" style="font: 16px/normal Tahoma; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; color: #000066; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; overflow: hidden; clear: both; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: #ffffff; -webkit-text-stroke-width: 0px;" align="center"><br class="Apple-interchange-newline"><img id="yui_3_7_2_1_1379738376963_2301" style="border: 0px currentColor;" title="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید" src="http://ideaandcreativity.com/images/uploads/Image/ART/WoodenHorses/20111211003.jpg" alt="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1379738376963_2310" style="font: 16px/normal Tahoma; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; color: #000066; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; overflow: hidden; clear: both; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: #ffffff; -webkit-text-stroke-width: 0px;" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1379738376963_2308" style="border: 0px currentColor;" title="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید" src="http://ideaandcreativity.com/images/uploads/Image/ART/WoodenHorses/20111211004.jpg" alt="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید" height="302" width="450"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1379738376963_2316" style="font: 16px/normal Tahoma; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; color: #000066; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; overflow: hidden; clear: both; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: #ffffff; -webkit-text-stroke-width: 0px;" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1379738376963_2314" style="border: 0px currentColor;" title="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید" src="http://ideaandcreativity.com/images/uploads/Image/ART/WoodenHorses/20111211005.jpg" alt="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1379738376963_2313" style="font: 16px/normal Tahoma; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; color: #000066; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; overflow: hidden; clear: both; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: #ffffff; -webkit-text-stroke-width: 0px;" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1379738376963_2311" style="border: 0px currentColor;" title="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید" src="http://ideaandcreativity.com/images/uploads/Image/ART/WoodenHorses/20111211006.jpg" alt="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید"></p> <p style="font: 16px/normal Tahoma; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; color: #000066; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; overflow: hidden; clear: both; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: #ffffff; -webkit-text-stroke-width: 0px;" align="center"><img style="border: 0px currentColor;" src="http://ideaandcreativity.com/images/uploads/Image/ART/WoodenHorses/20111211007.jpg" alt="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید"></p> <p style="font: 16px/normal Tahoma; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; color: #000066; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; overflow: hidden; clear: both; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: #ffffff; -webkit-text-stroke-width: 0px;" align="center"><img style="border: 0px currentColor;" title="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید" src="http://ideaandcreativity.com/images/uploads/Image/ART/WoodenHorses/20111211008.jpg" alt="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1379738376963_2319" style="font: 16px/normal Tahoma; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; color: #000066; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; overflow: hidden; clear: both; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: #ffffff; -webkit-text-stroke-width: 0px;" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1379738376963_2317" style="border: 0px currentColor;" title="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید" src="http://ideaandcreativity.com/images/uploads/Image/ART/WoodenHorses/20111211009.jpg" alt="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید"></p> <p style="font: 16px/normal Tahoma; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; color: #000066; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; overflow: hidden; clear: both; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: #ffffff; -webkit-text-stroke-width: 0px;" align="center"><img style="border: 0px currentColor;" title="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید" src="http://ideaandcreativity.com/images/uploads/Image/ART/WoodenHorses/20111211010.jpg" alt="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید"></p> <p style="font: 16px/normal Tahoma; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; color: #000066; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; overflow: hidden; clear: both; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: #ffffff; -webkit-text-stroke-width: 0px;" align="center"><img style="border: 0px currentColor;" title="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید" src="http://ideaandcreativity.com/images/uploads/Image/ART/WoodenHorses/20111211011.jpg" alt="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1379738376963_2322" style="font: 16px/normal Tahoma; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; color: #000066; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; overflow: hidden; clear: both; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: #ffffff; -webkit-text-stroke-width: 0px;" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1379738376963_2320" style="border: 0px currentColor;" title="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید" src="http://ideaandcreativity.com/images/uploads/Image/ART/WoodenHorses/20111211012.jpg" alt="به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید"></p> text/html 2013-11-09T17:09:48+01:00 lovegames.mihanblog.com حسام آیا نمی دانید که خدا می بیند؟ http://lovegames.mihanblog.com/post/54 <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B3D20" lang="FA"><a target="_self"><span style="color:#2B3D20; text-decoration:none;text-underline:none"></span><span style="color:#2B3D20;text-decoration:none;text-underline:none"><br></span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#243D3C"></span><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B3D20" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><b><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><a href="http://goldendiamond.mihanblog.com/post/186"><span style="color:#0D1F2D; text-decoration:none;text-underline:none"><br></span></a></span></b><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#000099" lang="FA">دختر كوچكی هر روز پیاده به مدرسه می رفت و بر می گشت.</span><span style="color:#333333" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#000099" lang="FA">با اینكه آن روز صبح هوا زیاد خوب نبود و آسمان نیز ابری بود،دختر بچه طبق معمول همیشه، پیاده به سوی مدرسه راه افتاد.</span><span style="color:#333333" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#000099" lang="FA">بعداز ظهر كه شد، هوا رو به وخامت گذاشت و توفان و رعد و برق شدیدی درگرفت. مادر كودك كه نگران شده بود مبادا دخترش در راه بازگشت از توفان بترسد،یا اینكه رعد و برق،بلایی بر سر او بیاورد،تصمیم گرفت كه با اتومبیل به دنبال دخترش برود.</span><span style="color:#333333" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#000099" lang="FA">با شنیدن صدای رعد و دیدن برقی كه آسمان را مانند خنجری درید،با عجله سوار ماشینش شده و به طرف مدرسه دخترش حركت كرد.وسط راه،ناگهان چشمش به دخترش افتاد كه مثل همیشه پیاده به طرف منزل در حركت بود،ولی با هر برقی كه در آسمان زده می شد،او می ایستاد،به آسمان نگاه می كرد و لبخند می زد و این كار،با هر دفعه رعد وبرق تكرار می شد.</span><span style="color:#333333" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#000099" lang="FA">زمانی كه مادر،اتومبیل خود را به كنار دخترك رساند،شیشه ی پنجره را پایین كشید و از او پرسید: "چه كار می كنی؟چرا همین طور بین راه می ایستی؟"</span><span style="color:#333333" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#000099" lang="FA">دخترك پاسخ داد:</span><span style="color:#333333" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#000099" lang="FA">" من سعی می كنم صورتم قشنگ به نظر بیاید،چون خداوند دارد مرتب از من عكس می گیرد"...</span><span style="color:#333333" lang="FA"></span></p> text/html 2013-10-29T08:36:24+01:00 lovegames.mihanblog.com حسام مهربانی... http://lovegames.mihanblog.com/post/53 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://upload.ghashang.com/images/ta6mezz7owhhzqsnqbc.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> </div> text/html 2013-10-16T20:29:09+01:00 lovegames.mihanblog.com حسام جانم پیشی http://lovegames.mihanblog.com/post/52 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://upload7.ir/images/20632616599224388668.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-10-08T04:56:18+01:00 lovegames.mihanblog.com حسام مادرانه http://lovegames.mihanblog.com/post/51 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.upload9.ir/images/kt2ngtef4re2lizpdkz7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.upload9.ir/images/legfxsir6xo81krwfa5y.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.upload9.ir/images/e0hgrufnusyikf5nblum.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.upload9.ir/images/8w2paifemghun9zpd8ze.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.upload9.ir/images/gab2eqycu71kxjmr05x.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.upload9.ir/images/opgwbj8xg1kxc7bb0uby.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.upload9.ir/images/giqree6dvwq2xeqefomw.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.upload9.ir/images/txvwff62knrfnqgrld.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img style="width: 431px; height: 317px;" src="http://www.upload9.ir/images/bte1ucyyvq5u7vdmil4.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.upload9.ir/images/v8wpp840dru34h305om.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> </div> text/html 2013-10-07T18:33:30+01:00 lovegames.mihanblog.com حسام چه پروانه ی خوشکلی http://lovegames.mihanblog.com/post/50 <div style="text-align: center;"><br><br><img style="width: 514px; height: 386px;" src="http://www.upload9.ir/images/7xyth0g6wyex8y364z0x.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> </div>